Antimobbestrategi

Sådan passer vi på hinanden på Skolerne i Snekkersten

Om trivsel

Alle skal have ret til at føle selvværd og være respekteret af deres omgivelser. Alle skal føle tryghed i skolen. Alle har et ansvar for aktivt at medvirke til en god trivsel ved at være venlige og vise hensyn og omtanke. Alle skal vise respekt for skolens fællesskab. Derfor accepterer Skolerne i Snekkersten ikke mobning.

 

Om mobning
På Skolerne i Snekkersten skal alle elever, forældre og ansatte aktivt medvirke til at afsløre og stoppe mobning, samt anden uacceptabel adfærd.

 

Definition på mobning
Ofte benyttes begrebet mobning i flæng eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier.

Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet:
En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer.

Ved negative handlinger kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting.
 • Handlinger for at irritere eller såre uden ord ved brug af grimasser, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker.
 • Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen.

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs overfor den eller dem, der plager ham eller hende.

 

Mobilmobning
Mobilmobning adskiller sig i princippet ikke fra ”almindelig” mobning. Men i modsætning til den direkte mobning, som er begrænset til at foregå i skolen eller andre institutioner, er mobilmobningen grænseløs. Den er her, der og alle vegne – døgnet rundt.

 

Signaler på mobning
Den mobbede vil være tilbøjelig til at:

 • Bliver passiv, trække sig ud af fællesskabet
 • Gå for sig selv og være alene i frikvartererne
 • Søge meget voksenkontakt
 • Gå tilbage i udviklingstrin
 • Udvise ringe selvtillid
 • Komme ud af balance, blive opfarende eller indelukket
 • Komme for sent, eller udeblive fra undervisningen
 • Miste eller få ødelagt ting, tøj og lign.
 • Klare sig dårligt i skolen
 • Være bange for/ked af at gå i skole

De voksne omkring børnene skal være opmærksomme på ovenstående advarselssignaler, men ingen af signalerne peger i sig selv på mobning; de kan være forårsaget af andre ting. Men pludselige eller store forandringer i adfærden er vigtige tegn.


Handleplan for forebyggelse af mobning

I klassen:

 • Der arbejdes på at styrke elevernes selvtillid og sociale kompetencer
 • Med udgangspunkt i den nationale trivselsundersøgelse udarbejdes der i fællesskab spilleregler for klassen
 • Der arbejdes med venskabsklasser
 • Klassens lærere er løbende forpligtede til at have fokus på og arbejde med elevernes sociale kompetencer, samt klassens sociale liv og tryghed, med henblik på at styrke elevernes selvværd og udvikle deres handlemuligheder og evne til at træffe fornuftige valg
 • Endvidere drøftes den enkeltes og klassens ansvar i mobbesituationer

 

Eleverne skal:

 • Blande sig
 • Informere, eller hente en voksen
 • Forsøge at stoppe en slåskamp
 • Trøste den som bliver mobbet
 • Kende til klassens spilleregler

 

Yderligere tiltag:

 • Skolens fysiske miljø: Vi arbejder hele tiden på at skabe et positivt miljø, som er med til at fremme god social trivsel og sunde holdninger
 • Kontaktlæreren informeres hurtigt muligt. I ”grovere” tilfælde kontaktes nærmeste leder
 • Klassens team drøfter løbende klassens trivsel

 

Forventninger til forældre:

 • Skolen forventer, at forældrene i forskellige sammenhænge vil arbejde på at bekæmpe og forhindre mobning
 • Skolen forventer, at forældrene opdrager børnene til at være ansvarsbevidste i mobbesituationer
 • I tilfælde af, at forældre har kendskab til situationer, der kan defineres som mobning, kontaktes skolen:
  – Klasselærer kontaktes. Sagen behandles og eventuelle tiltag sættes i værk
  – Bliver problemet ikke afhjulpet kontaktes afdelingslederen. Sagen behandles og eventuelle tiltag sættes i værk
  – I sidste instans kan skolelederen kontaktes

 

Forældrene forebygger mobning ved at:

 • Støtte sit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs med alle i børnegruppen. Det er en god erfaring for dit barn at få forskellige legeoplevelser med mange forskellige børn. Samtidig er du med til at sikre, at alle børn i gruppen har legeaftaler – og dermed en plads i fællesskabet.
 • Tal ikke dårligt om de andre børn i skolen eller om deres forældre.
  Negative ord om dit barns børnehave- eller skolekammerater bliver let til modvilje mod bestemte børn. Støt i stedet dit barn i at være positiv og åben overfor alle. Kan du f.eks. alle kammeraternes navne? Siger I ‘hej’ til alle børn og voksne, når du bringer og henter dit barn?
 • Indfør social fødselsdagspolitik.
  Fødselsdage betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst. Det gør ondt på det barn, der ikke inviteres med. Og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får. Drøft en social fødselsdagspolitik på næste forældremøde.
 • Giv dit barn opmuntring til at støtte og forsvare kammerater, der ikke kan forsvare sig selv.
  Børn, der er udenfor i børnegruppen, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en god kammerat. Børn, der er gode til at hjælpe, trøste og forsvare andre, vokser indeni – og udenpå!
 • Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer.
  Det er meget sårbart at stille sig op på et forældremøde og fortælle, at ens barn er ked af det i børnehaven eller skolen og har brug for legeaftaler og kammerater. Det er lettere, hvis de andre forældre er lydhøre og åbne.

 

Handleplan for akut mobning

 • Klasselæreren tager en samtale med den elev, der er blevet mobbet. Nærmeste leder informeres, hvis den gentages eller er af alvorlig karakter
 • Klasselæreren tager en samtale med den/de elever, som er ansvarlige for mobningen
 • Klasselæreren tager kontakt til forældrene til de implicerede parter. Når det drejer sig om elever, der går på SFO/klub, kontaktes denne.
 • Teamet orienteres
 • Klasselæreren er ansvarlig for at arbejde med problemet i og omkring klassen. Det er vigtigt at tydeliggøre den store rolle, som ”tilskueren” spiller
 • I vanskelige og grove tilfælde kan psykolog kontaktes
 • Specielle tiltag aftales med nærmeste leder
 • Der indstilles evt. til underretning til Familierådgivningen

 

Godkendt i skolebestyrelsen den 26.1.2016
under overskriften Elevtrivsel uden mobning

KONTAKT OS

Borupgårdskolen

Daglig pædagogisk leder Mia Borchers
bor08@helsingor.dk
mobil: 2531 3516

Snekkersten Skole

Daglig pædagogisk leder Dorte Lendal 
dol08@helsingor.dk
mobil: 2531 1192

Skolen ved Rønnebær Allè

Daglig pædagogisk leder
Morten Steenholt Sieling
msi08@helsingor.dk
mobil: 2531 1942