hk-logo_white-h35

D-KLASSERNE

D-klasserne er Helsingør kommunes tilbud til elever med ADHD – opmærksomhedsforstyrrelse og eksekutive vanskeligheder.

MÅLGRUPPE

Fælles for eleverne er, at de har ADHD som den primære diagnose.

Derudover ses sekundære diagnoser som ASF og Tourettes.

PLACERING

D-klasserne modtager elever fra 0.-9. klasse og er placeret på hhv. Borupgårdskolen (0.-6.kl.) og Skolen ved Rønnebær allé (7.-9.kl.)

Eleverne er inddelt i små grupper efter alder og funktionsniveau, samt hvor de vurderes at passe ind socialt.

UNDERVISNING

Eleverne modtager undervisning jf. Folkeskoleloven (herunder fagrække og timetal), og det er muligt at tage Folkeskolens Afgangsprøve.

 

Eleverne har som udgangspunkt ikke lektier for – skolearbejdet klares i skolen.

 

Vi tager individuelle hensyn og undervisningen differentieres, så det passer til elevens standpunkt uagtet klassetrin.

 

MÅL

At bibringe eleverne et fagligt, personligt og socialt fundament, der gør dem i stand at afslutte deres skolegang med FP9 og komme videre i en ungdomsuddannelse.

 

At eleverne udvikler deres evne til selvregulering og mentalisering og herigennem bliver i stand til at være en del af et klassefællesskab og danne relationer og venskaber.

 

At eleverne opnår evnen til at håndtere livets udfordringer og udvikler de kompetencer og ressourcer, der på sigt danner grundlag for et godt ungdoms- og voksenliv.

 

UNDERVISNINGSLOKALER

Vores undervisningslokaler giver mulighed for afskærmede pladser, der hjælper med at begrænse stimuli og støtter evnen til fordybelse. Vi bruger visualisering i form af piktogrammer, nedskrevne aftaler, time-timer ure etc. og tilpasser det den enkelte elev.

TILGANG

Vores pædagogik og tilgang tager udgangspunkt i kernesymptomerne i ADHD-diagnosen.

Vi søger at skabe et forenklet og struktureret miljø, der skaber ro til, at vores elever kan udvikle sig. Derfor er udviklingsmiljøet i D-klasserne præget af forudsigelighed og genkendelige rammer samt relevante stimuli.

Vi arbejder ud fra low arousal–tilgangen, som overordnet set fokuserer på at hjælpe eleverne til at bevare deres selvkontrol og som navigerer bevidst efter konfliktnedtrappende strategier.

KONTAKTLÆRER/-PÆDAGOG

Hver elev tilknyttes to kontaktlærere/-pædagoger, som har tæt kontakt til eleven og ansvaret for at understøtte elevens trivsel og udvikling.

FORÆLDRESAMARBEJDE

Kontaktlærer/-pædagog har den primære kontakt til hjemmet.

Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde med hyppig kontakt og opfølgning, som tilrettelægges individuelt afhængigt af barnets aktuelle situation og forældrenes ønsker og behov.

KONTAKT OS

Du kan kontakte lederne af D-klasserne via mail eller telefon.

Daglig pædagogisk leder Mette Rovang Johannsen
mrj08@helsingor.dk
mobil: 2531 1050

INFO

 

Filer og links