hk-logo_white-h35

SKOLEBESTYRELSEN

Skolerne i Snekkersten har en fælles skolebestyrelse.

Der afholdes normalt 8-10 møder i skolebestyrelsen hvert skoleår. Dagsordener og referater fra skolebestyrelsens møder lægges ud her på hjemmesiden.

Skolebestyrelsen fastsætter bl.a. principper for skolens virksomhed og godkender skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen.

Derudover fører skolebestyrelsen tilsyn med skolens virksomhed (undtaget personale- og elevsager).

Læs mere om skolebestyrelsens opgaver i styrelsesvedtægten for Helsingør Kommunes skoler: Styrelsesvedtaegt-helsingoer-kommunes-skoler

Forretningsorden for skolebestyrelsen for Skolerne i Snekkersten er vedtaget i august 2018: Forretningsorden skolebestyrelsen 2018

Skolebestyrelsens sammensætning er besluttet af Byrådet og fremgår af styrelsesvedtægten (samt efterfølgende ændringer):

Snekkersten Skoledistrikt – Skolebestyrelsen består af:

 1. To forældrerepræsentanter hver for Borupgårdskolen, Snekkersten Skole og Skolen ved Rønnebær Allé samt én forældrerepræsentant for D-klasserne og én for L-klasserne
 2. Tre medarbejderrepræsentanter
 3. Én elevrepræsentant hver for Borupgårdskolen, Snekkersten Skole, Skolen ved Rønnebær Allé og L-klasser (herunder D-klasser)
 4. To repræsentanter for det lokale erhvervsliv mv.
 5. To repræsentanter – flertal af forældrerepræsentanter
 

 

Årsberetning

Igen i år sætter corona en stopper for, at vi kan afholde et klassisk fællesmøde, hvor jeg kan aflægge årsberetning. Vi må simpelthen ikke indkalde så mange. Så igen er jeg nødt til at tænke en alternativ måde at få aflagt årsberetning.
Jeg har besluttet mig for – helt kort – at svare på en række spørgsmål, som jeg tænker, at I har til skolebestyrelsen og til mig som formand.

Vi fastlægger principper for skolens virksomhed. Det betyder, at vi lægger de overordnede linjer for, hvordan vores skole skal være. Vi taler om samarbejdet mellem skole og hjem og undervisningens organisering – og vi fastlægger retningen for det. Vi godkender også skolens budget, og endelig beslutter vi også ordensregler og værdiregelsæt for skolen.
Vi er med andre ord dem, der lægger pejlemærkerne ud for, hvordan vores skole skal være – og hvad der skal være retningen hos os. Ledelsen på skolen er så dem, der rent praktisk fører det ud i livet på skolen.

I skolebestyrelsen er der både forældre, medarbejdere, elever og eksterne repræsentanter. Vi er syv forældre, tre medarbejdere, tre elever og to eksterne repræsentanter fra erhvervs- og idrætslivet i Helsingør. Herudover er der en politisk observatør. Du kan se, hvem vi er her længere nede på siden.
På den måde er alle, der har med skolen at gøre, med i skolebestyrelsen.

Fordi en skole uden holdning til principper og retning meget hurtigt mister fokus på, hvad der er vigtigst. Vi sikrer, at der hele tiden er en snak om, hvad vi vil på skolen. En fortsat snak om, hvad der er vigtig for os – for at kunne give børnene den bedst mulige skole.

Jeg vil gerne en skole, der er der for børnene. En skole der løfter dem – fagligt og socialt. Jeg vil også gerne en skole, som er et kraftpunkt i lokalområdet, som man kan orientere sig mod. En skole der bliver valgt til – simpelthen fordi det er en god skole.

Vi taler altid i starten af skoleåret om, hvad det er, vi gerne vil nå i løbet af året – og så planlægger vi vores arbejde. Vi har et årshjul, som vi arbejder ud fra. Vi er blevet valgt for fire år, og vi har en overordnet ambition om at nå igennem de vigtigste principper for skolen i løbet af bestyrelsesperioden – vi er kommet ret langt med det arbejde. Du kan se en liste over principperne her. En af de ting vi har på vores liste til næste år, er en miljøpolitik for skolen. Det er ikke en af de ting, der er krav om, at vi laver, men det er noget vi har valgt til, fordi vi mener det er vigtigt.
En ting vi også har fået løbet i gang, er kontaktforældreordningen. Når der sker noget særligt på skolen, er det vigtigt, at vi bruger kontaktforældrene i klasserne – så vi får en føling med holdningerne i alle klasser.

Corona har naturligvis fyldt rigtig meget. Vi har snakket om, hvordan skolen har løst opgaven – og vi er løbende blevet holdt orienteret om, hvordan det er gået med nedlukning, genåbning osv. Vi har selv taget initiativ til en undersøgelse af, om der er noget, vi har lært under nedlukningsperioderne, som vi kan bruge fremadrettet.
Helt overordnet er det vores opfattelse, at skolen har været parat til de omstillinger, der var nødvendige for at få dagene til at fungere for børnene. Der har været udfordringer undervejs i enkelte klasser, men det er blevet håndteret. Samlet set, er vi som skole, lykkedes med at komme igennem denne svære periode, og vi har samlet vigtig læring op undervejs – som vi tager med videre.
Der er særligt en ting, jeg har set i denne periode med corona, som jeg synes, det er værd at bringe videre her: Både ledelsen og medarbejderne har haft en vilje til at nå i mål med det. Der er blevet arbejdet sammen mod et fælles mål, og det på trods af, at der er blevet krævet mange og hurtige omstillinger. Det er flot.
Vi har også talt om andre ting end corona – vi har for eksempel drøftet den pædagogiske linje for vores L- og D-klasser (L-klasserne er dagbehandlingsklasser og D-klasserne er for børn med ADHD og beslægtede diagnoser). Vi har også talt om samarbejde mellem skole og erhvervsliv, og det kommer vi til at tale meget mere om i det kommende år. Vi har også taget os af de årligt tilbagevendende opgaver med at godkende budget og svare på høringer fra kommunen om for eksempel kvalitetsrapporter og budgetter.
Kernen i vores arbejde handler jo meget om principper og værdier – og her har vi arbejdet med skolens renomme, herunder i overgangen fra børnehave til skole, og vi går videre med også at tale om overgangene i skoleforløbet – fra indskoling til mellemtrin og videre til udskoling. Vi arbejder også på at få udarbejdet et princip om, hvordan vi håndterer krænkelser, psykisk og fysisk vold. Og på vores ønskeliste er også en miljøpolitik for skolen.

Vi er én skole. Vi har de samme grundlæggende værdier for vores skole – uanset hvilken matrikel man er tilknyttet. Når det er sagt, så er der selvfølgelig forskelle – en åbenlys forskel er de fysiske rammer. Det kan vi ikke lave om på.

Det er min opfattelse, at skolen har været klar til at tage de udfordringer, som corona har givet os. Der har været en vilje til at lykkes – både hos ledelse og medarbejdere. Og det kan mærkes i dagligdagen. Jeg vil ikke sige, at det har været nemt – det tror jeg bestemt ikke, det har. Hverken for skolen eller børnene, men vi skulle igennem det på en god måde, og det kom vi – eller rettere vi er på vej, for vi er jo stadig ikke tilbage til det, der var engang. Det skal vi måske heller aldrig helt – for faktisk mener jeg, at vi har lært noget under nedlukningsperioderne. Vi har lært noget om at undervise på en anden måde, som faktisk fungerer godt– og det skal vi have med videre. Det kan for eksempel være undervisning udendørs. Vi skal bestemt ikke slippe de gode ting.

Jeg synes, det er godt. Jeg har som skolebestyrelsesformand en rigtig god relation til skolelederen. Og jeg ved, at jeg bliver informeret, når der er noget særligt under opsejling – det være sig internt på skolen eller sager i pressen. Det er godt, at vi har det sådan. Sammen med Mads vurderer jeg så, om det er noget som vi skal have ud til hele skolebestyrelsen, eller om det kan vente til, at vi mødes i skolebestyrelsen.

Det vi arbejder med, drysser ned på alle børn på skolen. Vi lægger de overordnede rammer for skolens arbejde, og dem arbejder ledelsen og medarbejderne så videre med. Der er naturligvis også rigtig meget, som kommer direkte fra ledelsen og medarbejderne – og sådan skal det også være. Vi skal som sådan ikke være synlige i barnets hverdag på skolen – men vi skal være det på det overordnede plan, for både elever, forældre, medarbejdere og ledelse.

Helt kort, fordi det er en god skole, og fordi det er den folkeskole, som ligger i dit nærområde. Og ikke mindst fordi vores skole er med til at binde nærområdet sammen og skabe nærhed, tryghed og trivsel i og uden for skoletid.
Derudover skal du vælge Skolerne i Snekkersten, fordi vi har et levende miljø, hvor vi sammen arbejder på at give børnene en god skolegang – og vi arbejder hele tiden på at blive (endnu) bedre. For selvfølgelig kan vi det – vi går ikke i stå, vi udvikler os og skolen hele tiden.

Set fra min side, så er den største udfordring ikke på selve skolen, men den findes i de fortællinger, som er om skolen. Fortællinger som er år gamle, men som af en eller anden grund stadig bliver genfortalt. Vi er en moderne skole, som tror på eleverne, og som vil læring. Både den faglige og sociale læring. En skole hvor der er plads til at være barn. Jeg er stolt af at være skolebestyrelsesformand her. Men vi har en opgave med at få vendt fortællingen om skolen. Det skal starte helt nede i børnehaverne, når forældre skal vælge skolen til, og den fortsætter op igennem skoleforløbet, så vi ikke oplever at børnene flytter til andre skoler, når de skifter til udskolingen. Det skal vi have gjort noget ved. Branding er derfor også på vores dagsorden i skolebestyrelsen til næste år.

Du kan altid skrive til os – men du skal vide, at vi ikke kan behandle enkeltsager. Dem skal skolens medarbejdere og ledelse tage sig af. Men vi kan spørge ind til den generelle måde skolen klarer vanskelige sager på. Vi kan som skolebestyrelse forholde os til de overordnede linjer – hvis skolen igen og igen håndterer de samme typer af sager på en måde, som ikke er ordentlig. Det vil høre under vores tilsynsopgave. Jeg vil dog tilføje, at det ikke er det indtryk vi har. Vi oplever en skole og en ledelse, som tager sig af de problemer, som der er på en god og tryg måde.

Der er valg til skolebestyrelsen hvert fjerde år. Vi har et skoleår tilbage af vores valgperiode. En gang imellem har vi brug for at holde suppleringsvalg, hvis der er nogen, som stopper i skolebestyrelsen. Der bliver skrevet ud til alle forældre på skolen, når der er valg – både ordinære valg og suppleringsvalg. Alle forældre med børn på skolen kan stille op – så hold øje med det. Det er et vigtigt stykke arbejde, vi gør for børnene og skolen.

Skolebestyrelsens medlemmer

I skoleåret 2020/21 er der følgende medlemmer af skolebestyrelsen på Skolerne i Snekkersten.

Forældrevalgte

Duygo Aydinoglu
Formand – Borupgårdskolen
Rikke Lyskjær-Rudbæk
Næsteformand – Snekkersten Skole
Kasper Haslund Poulsen
Borupgårdskolen
Morten Marinus
Skolen ved Rønnebær Alle
Katja Hessel Ritter
Snekkersten Skole
Jan Jacobsen
Skolen ved Rønnebær Alle
Trine Mark
Specialområdet

Elevrepræsentanter

Mellemtrinnet – Borupgårdskolen
Mellemtrinnet – Snekkersten Skole
Udskolingen

Medarbejderrepræsentanter

 

Kristian Tougaard  Olesen
Borupgårdskolen

Mette Ekelund
SFO

Medarbejdersuppleant:

Jesper Petersen
Udskolingen


Sekretariat (ledelse)

Mads Hasselgaard
Skoleleder
Mia Borchers
Souschef

Øvrige repræsentanter

Ulla Kokfelt
Byrådet, observatørstatus

Claus Nissen
Erhvervsliv

Kontakt os

Skolebestyrelsesformand

Duygo Aydinoglu
mail:

Skolebestyrelsens forretningsorden

Datoer for skolebestyrelsesmøder i 2022/23:

 • 24/8-22
 • 21/9-22
 • 23/11-22
 • 18/1-23
 • 22/3-23
 • 26/4-23
 • 24/5-23

Her finder du referaterne (og eventuelle bilag) fra skolebestyrelsens møder:

2023

240523 Referat
Udtalelser og høringer maj 2023 Skolebestyrelse

190423 Referat
180123 Referat

2022

Årlig beretning 2022

Skolebestyrelsesvalg

231122 referat

220117 Referat

2021

Årshjul for skolebestyrelsesarbejdet

211122 referat
211026 referat SB
210831 referat SB
210518 Referat SB
210316 Referat SB
210125 – referat SB

 

 


2020

Høringssvar tillæg til kvalitetsrapport

200819 – referat SB (ekstraordinært)

Tilbagemeldinger elever medarbejdere forældre

200618 – referat SB

Høringssvar vedr Elevtal i 7 til 9 klasse

Høringssvar prioritering anlægsforslag skolebestyrelsen

Høringssvar budgetforslag

200512 – referat SB

200205 – referat SB

200114 – referat SB


2019

2018


2016

2015